Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest specjalnym dokumentem, opracowywanym indywidualnie dla danego obiektu w którym właściciel, zarządca lub użytkownik określa obowiązujące zasady ochrony przeciwpożarowej.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w naszym wykonaniu, zgodnie z postanowieniami § 6.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zawiera:

  1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
  2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
  3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z  przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
  7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
  8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

  9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

  Ponadto:

  • część pisemna bogata w rysunki i zdjęcia,
  • plany sytuacyjne z wyznaczeniem miejsca zbiórki do ewakuacji, lokalizacje hydrantów zewnętrznych, dróg pożarowych, oznakowanie terenu znakami bezpieczeństwa, odległości od obiektów sąsiadujących,
  • plany ewakuacyjne opracowywane dla poszczególnych kondygnacji,
  • pierwsza pomoc (opcjonalnie).

  W naszej firmie Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są opracowywane przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży przeciwpożarowej.

  Przykłady plansz graficznych opracowania:Opracowywanie planów ewakuacyjnych


Na życzenie klienta wykonujemy plany ewakuacyjne, oddzielnie dla danej kondygnacji na których przedstawione są:

 • kierunki i wyjścia ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa,
 • powierzchnia i wysokość kondygnacji,
 • parametry pożarowe występujących substancji palnych,
 • występująca gęstość obciążenia ogniowego,
 • kategorie zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • podział obiektu na strefy pożarowe,
 • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • miejsca rozmieszczenia instrukcji przeciwpożarowych wraz z wykazem telefonów alarmowych,
 • miejsca rozmieszczenia punktów pierwszej pomocy (apteczek).
 • lokalizacje charakterystycznych pomieszczeń w budynku,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • miejsca w którym w danej chwili człowiek się znajduje - zaznaczony jako "TU JESTEŚ".

Kontakt w sprawie opracowania planów ewakuacyjnych oraz wyceny tel. 667-885-667


Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
aktualizacji ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu zmian koniecznych do opracowania.