Badanie węży hydrantowych

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych wykonujemy zgodnie z Polskimi Normami.
Po zakończonych badaniach wystawiamy świadectwo badania.

Dokument ten jest potwierdzeniem na wykonanie obowiązków wynikających z §3.4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Na każdym badanym wężu zostaje założona "kontrolka" potwierdzająca wykonanie w/w czynności.